Drošības noteikumi treniņos un trasē 

2019-02-21

Treniņu noteikumi! Ievēro! 

Triāls ir ekstrēmais sporta veids, kas ir saistīts ar paaugstinātu risku. Katrs triāla trases apmeklētājs vai viņa vecāks/ aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties atbilstošu sporta inventāru un triāla trases elementus, kas atbilst braucēja sagatavotības līmenim, kā arī atbildību par savu un/vai bērna veselību.  

Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar "Minimoto" drošības noteikumiem treniņos un trasē (skatīt tekstā zemāk), kurus apņemos godprātīgi ievērot. 

Ņemot vērā sporta veida ekstrēmo raksturu, piekrītu un ar savu parakstu (nepilngadīgajiem audzēkņiem - vecāku parakstu) apstiprinu sekojošos punktus: 

1. Risks un atbildība Es pilnībā apzinos un aptveru bīstamību, kas saistīta ar nodarbošanos ar triālu neatkarīgi no tā, vai tas notiek treniņbraucienu vai sacensību laikā. Es zinu un piekrītu, ka, iesaistoties šādās sporta nodarbībās vai sacensībās, var tikt apdraudēta dzīvība un fiziskā drošība. Vēl jo vairāk, es zinu un piekrītu, ka iepriekš minētā bīstamība var apdraudēt jebkuru, kurš atrodas sacensību vai treniņu teritorijā, un var ietvert vides apstākļus, tehnisko aprīkojumu, kā arī dabas un cilvēku radītus šķēršļus. Es apzinos, ka zināmas kustības vai darbības ne vienmēr var paredzēt vai kontrolēt, un tātad no tām nevar izvairīties vai tās novērst ar drošības pasākumiem. Ar savu parakstu uz šīs anketas apliecinu, ka atsakos no jebkādu pretenziju izvirzīšanas trenerim vai citām nodarbību organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnos par zaudējuma atgūšanu tiesas ceļā. Es uzņemos visu risku un atbildību par radītajiem materiālajiem zaudējumiem vai veselības bojājumiem, kas dalībniekam varētu rasties nodarbību laikā. 

2. Drošība Apņemos ievērot, ka dalībniekam treniņos obligāti jālieto aizsargķivere un vēlams motobraucēju ekipējums (cimdi, krekls ar garām rokām, bikses ar pilnībā nosegtām kājām, stingriem un stabiliem apaviem, vēlams ceļu sargiem un elkoņa sargiem), lai nodarbība varētu norisināties droši. 

3. Publicitāte Piekrītu, ka nodarbību laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana no trenera vai tā pilnvarotu personu puses, kā arī rezultātu publicēšana. Attēli var tikt izmantoti filmās, fotogrāfijās un audiovizuālajos ierakstos, kā arī var tikt publicēti nodarbību, sacensību vietā un trenera vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikācijas rīkos. Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder trenerim vai attiecīgi pilnvarotai trešajai personai, šādu materiālu treneris vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām. 

Dalībniekiem, kuri ir nepilngadīgi (saskaņā ar Latvijas likumdošanu): Ar šo apliecinu, ka es kā viens no šī dalībnieka vecākiem/aizbildnis, piekrītu, ka viņš/viņa ir uzņēmies saistības ievērot ikvienu no iepriekš izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Trases noteikumi! Ievēro!

  • Nekad netrenējies viens.
  • Neatstāj trasē bērnus bez uzraudzības.
  • Pirms dodies trasē pārliecinieties, ka motocikls ir tehniskā kārtībā.
  • Vēlams izmantot aizsargbruņas (ceļsargus, elkoņsargus un bruņu vesti), zābakus, cimdus, kā arī garās bikses un kreklu ar garām rokām (ķiveres lietošana treniņos ir obligāta).
  • Pirmos apļus trasē izbrauc lēni, lai iepzītos ar trasi un novērtētu kādā kvalitātē tā atrodas.
  • Trenēties atļauts tikai tam paredzētās vietās trasē. Aizliegts trenēties asfaltētā laukuma daļā (paddock). Pārvietošanās pa asfaltēto daļu tikai lēni un uzmanīgi.
  • Vienmēr pārbaudi un ievēro trases braukšanas virzienu motokrosa trases daļai.
  • Vienmēr pievērs uzmanību bīstamai situācijai. Ziņo par drošības trūkumu trases apsaimniekotājam.
  • Ja trasē iestājas kritiens vai cita bīstama situācija, pārtrauc braukšanu un brīdini citus tiklīdz esi pamanījis briesmas.
  • Cieni triāla trases inventāru un elementus, lai to varētu izmantot arī nākamo reizi. Esi atbildīgs pret citiem un savāc aiz sevis atkritumus.